Diskuse

Mgr. Simeon Popov, TOP 09: Problematické dědictví

Vložit nový příspěvek

Dluhy a privatizace

24.3.2013 03:17 vložil Simeon Popov

Milý pane Stropnický, pokračuji ve faktech, které jste zde opomněl asi neúmyslně zmínit. Všechny "podrobné" materiály a podklady, který jste předložil Komisi pro bytové a nebytové prostory byly ovšem ještě jednou projednány tou samou Komisí dne 24.9.2012, kde v zápise č. 17 se konstatovalo:

KBNP bere na vědomí předložený návrh a požaduje zapracování všech schválených připomínek. Materiál bude znovu projednán na některém z dalších zasedání komise. (toto je přesná citace)

Rada MČ Praha 3 pak zasedala 3.10.2012 a přijala usnesení č. 588, ve kterém je uvedeno následující:

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 17 ze zasedání Komise pro byty a nebytové prostory Rady městské části ze dne 24. 9. 2012 dle přílohy tohoto usnesení
II. s c h v a l u j e
doporučení Komise pro byty a nebytové prostory Rady městské části
(konec citace)

Co z toho vyplývá ? Vyplývá z toho, že jste o své vlastní iniciativě připravil nějaké podklady, které nejenom že byly nedostatečné, ale hlavně jste svůj záměr a jejich obsah vůbec nepředložil koalici k projednání. Dále z výše uvedeného je zřejmé, že podklady musíte dopracovat a znovu předložit, ale již nejprve na koaliční jednání. KompetencE jednotlivých místostarostů nechám bez povšimnutí. To jsme si vše taky řekli na koaličním jednání konaném dne 8.3.2013. TOP 09 je názoru, že INDIVUDUÁLNĚ je nutné postupovat dle metodiky, kterou jsem v příspěvku načrtnul. Můj nápad určitě není plošně (bez rozdílu a iracionálně) odpouštět dluhy ! TOP 09 je ovšem ochotna a schopna o tomto problému diskutovat a hledat řešení, které bude nejvhodnější pro MČ Praha 3. Očekáváme tedy od ŽnS dopracovaný materiál, o kterém budeme moci dále diskutovat a popř. nalézt kompromis mezi oběma návrhy. Chtěl bych Vás touto cestou zdvořile a ve vší slušnosti požádat, abyste nešířil poplašné správy, že TOP 09 je viníkem nárůstu dluhů u osob, které si neplní svoje povinnosti z nájemních smluv. TOP 09 se nechce dopustit stejné chyby (to je můj názor) jako kdysi v roce 2002 Radnice, kdy odpustila plošně dlužníkům dluh ve výši 250 mil. Kč, tj. nechceme, aby nenastalo to samé, co Vy sám na jednu stranu ve svém příspěvku zde odsuzujete, ale na druhou stranu zde bojujete o odpuštění částky 114,3 mil. Kč. Těším se na naše další jednání a přeji hezký den !


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Dluhy a privatizace

25.3.2013 18:44 vložil Matěj Stropnický

Dobrý den tedy ještě,

ano, komise poté schválila doporučení, abych zapracoval její připomínky, neuvedla však, které to jsou. Protože jste jednání, pane Popove, nebyl přítomen, uvádím, že to byl požadavek nějakého penalizace dlužníků, otázkou zůstalo, kolik to má být. Teze byla tedy: ano, odpustíme paušálně, za podmínek, že dlužníci uhradí všechno to, co museli uhradit ostatní (nájem+služby) a též náklady řízení, které měla radnice s vymáháním těchto dluhů (exekuční a soudní poplatky) a též - a já jsem koalici navrhl 10 % - toho penále.
Mé podklady byly tedy dostatečné, co do požadavků bytové komise a plně jejím doporučením odpovídají. Koalici jsem je předložil počátkem března.
Odmítám ale INDIVIDUÁLNÍ posuzování, protože - znovu opakuji - to se děje již nyní. V tom nebylo třeba konat (a také nikdo, krom mne, nekonal).
Pro mne je hlavní cíl narovnat zcela nemravný, lichvářský úrok příslušenství, který považuji za nespravedlivý apriori, nikoli tedy jen u nějakých "slušných" případů těch, kteří se platati snaží. Je to lichva a ta je nemorální vůči komukoli. To by snad strana, která jako TOP 09 deklaruje příchylnost ke konzervativním hodnotám, měla jako postoj sdílet.

A jak do budoucna?, ptá se paní Tesařová. MČ musí jistě umět lépe předcházet VZNIKU dluhu, to na prvním místě. V tomto smyslu připravuji zpřísnění kontrolních mechanismů, jimiž budeme na vznik dluhu upozorňovat. Hlavní systémové řešení spočívá ale na vládě, která musí své nařízení, které ukládá takto vysoký lichvářský úrok na prodlené platbě nájemného obcím vymáhat, zásadně přehodnotit.

S pozdravem

Matěj Stropnický


Reagovat  Reagovat s citací


Dluhy a privatizace

26.3.2013 09:22 vložil Simeon Popov

Dobrý den ještě jednou pane Stropnický. Faktem je, že nějaké připomínky schváleny prostě musely být, bylo Vám doporučeno je zpracovat a zapracovat do Vašeho návrhu a opětovně předložit Komisi. Tento postup potvrdila i Rada MČ Praha 3. Mně z toho vyplývá, že materiál Vámi předložený je nutné doplnit a dokončit. Jedno víme nyní s určitostí, jelikož tento Váš návrh nebyl na přelomu léta/podzimu 2012 projednáván koalicí, se v březnu ukázalo, že na způsob řešení této otázky existují minimálně dva názory a ty prostě budeme muset koaličně projednat. To, že máte vlastní názor na otázku výše úroků z prodlení nebo vůbec potřeby platit příslušenství pohledávky, je v pořádku. Tak stejně je v pořádku, že TOP 09 má svůj názor na vymáhání těchto pohledávek. Jsem v demokratické zemi. Co je spravedlivé, co je lichva, se nedovoluji posuzovat, nejsem soudce v této věci, ale zde chci poukázat, že existuje přes 2200 žalob a některé předešlé žaloby byly soudy již pravomocně rozhodnuty a zde se domnívám (nemám jiných informací, které by mojí domněnku vyvracely), že pokud by úroky byly nezákonné (proti dobrým mravům), pak by soud určitě ex offo konstatoval, že smlouvy jsou v této části nulitní. Doufám, že od nás nepožadujete, abysme zde suplovali pravomoc soudů, resp. byli nad soudy a rozhodovali co je spravedlivé, resp. v souladu se zákony ČR ? Vymáhání dluhů pokračuje, do doby než se tripartitně domluvíme, jak budeme postupovat v případě stávající výše příslušenství v hodnotě 127 mil. Kč. Rovněž určitě dojde k revizi vzorové nájemní smlouvy, a to nejen v ustanoveních o úroku z prodlení. Na tom asi panuje shoda u všech.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Dluhy a privatizace

26.3.2013 10:16 vložil poradce

Pánové, vyřiďte si své "spory" , tam kde se řešit mají-))))))))


Reagovat  Reagovat s citací


Vložit nový příspěvek

reklama