Co se přihodilo na žižkovském úřadě?

Co se přihodilo na žižkovském úřadě?

Do redakční pošty jsme dostali dopis od pana Ing. Aleše Hodiny, zakladatele portálu o střídavé rodičovské péči - www.stridavka.cz, neúnavného aktivistického táty a taky obyvatele Prahy 3, který už léta komunikuje se sociálním odborem a snaží se, aby mohl se synem trávit více času.

Ing. Aleš Hodina

Dlouhodobě poukazuji na neutěšenou situaci na odboru sociálních věcí Úřadu městské části Praha 3 (http://www.praha-3.info). Zdejší oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) se bohužel v praxi chová tak, jako by bylo oddělením sociálně-právní ochrany matek. To se projevuje zejména jeho postoji v otázkách svěřování dětí do péče. Nejen já, ale i další občané mají zkušenost, že úřad preferuje jednoho z rodičů na základě pohlaví. 
 
OSPOD zabírá celé 4. patro úřadu v Seifertově ulici. Na chodbě zde úřednice vyvěšují na nástěnky reklamní letáky feministických organizací, nabízejících své služby pouze ženám. Úřad je tak zneužíván ve prospěch těchto organizací, zapojených do systému „rozvodového průmyslu“.
 
Zrovna nedávno mi volal jeden známý, slušný a vzdělaný člověk, vědecký pracovník. Zdrceně mi říkal, že právě obdržel předběžné opatření, kterým jeho dcera - dosud si užívající péče obou rodičů - byla svěřena do péče pouze matky. Důvod? Tvrzení matky o údajném násilí ze strany otce. Advokátkou matky je spolupracovnice právě jedné z takových feministických organizací. Vím i z řady dalších případů, jak obtížné je smýt ze sebe podobná obvinění, byť nejsou ničím podložená, a k jakému narušení vazeb mezi rodičem a dítětem mezitím může dojít. Falešné obvinění pak často není ani nijak potrestáno.
 
Proto vystupuji proti tomu, aby tyto feministické organizace byly propagovány v prostorách úřadu, který má hájit zájem dětí, ne jednoho z rodičů. Chápu, že moje snaha nemusí být některým úřednicím příjemná. Jsem však člověk slušný, který neohrožuje jiné lidi, fyzicky je nenapadám a použití násilí s výjimkou sebeobrany je mi bytostně cizí. Nechápu tedy, proč po celou dobu mého jednání na úřadě byl v blízkosti přítomen příslušník Městské policie č. 2488. Domnívám se, že se jedná o zjevné plýtvání veřejnými prostředky. Kdo a proč rozhodl o jeho přítomnosti?
 
Panu Hodinovi vadí, že OSPOD, který je zřízen výhradně kvůli zájmům dítěte, propaguje vysloveně ženské organizace
 
Jeho úloha se ukázala, když jsem při odchodu z jednání vzal několik letáků z nástěnek a odnesl je na zdejší odbor kontroly a interního auditu, kde jsem je připojil ke stížnosti. Strážník se mi nejprve snažil bránit v pohybu a posléze mne naopak vykázal z těchto prostor, přičemž hovořil cosi o „poškozování majetku“. Chránit „majetek“ v podobě reklamních feministických letáků na nástěnce je podle mne výsměchem tomu, jaké úkoly má Městská policie plnit, a jednoznačným zneužitím její funkce. Pak by strážník mohl na úřadě hlídkovat také u formulářů v přihrádkách nebo u toaletního papíru na záchodě, který má možná i větší hodnotu.
 
Zcela nepochopitelné pak je, proč se na úřadě v době, kdy jsem šel podat stížnost, objevili další příslušníci Městské policie. Dohromady zde byli 4 (slovy čtyři). Dva z nich se vnutili do prostor odboru kontroly, kde jsem v naprostém poklidu s úřednicemi stížnost sepisoval. Další z nich (č. 1195) si mně pak při odchodu z budovy dokonce dovolil říci, ať „vypadnu“, a ve dveřích do mne tělem strčil. Jeho dech, který jsem při tom cítil, byl podle mého názoru cítit alkoholem...
 
Takové chování už připomíná totalitní praktiky. Měl jsem za to, že zneužívání policie proti pokojným, avšak nepohodlným občanům bylo výsadou dřívějšího režimu. Rád bych věřil, že toto zde byl pouze ojedinělý exces několika lidí (či jejich nepochopení situace, možná na základě falešných informací některé z úřednic). Jsem totiž přesvědčen, že Městská policie má mnoho závažných úkolů, jako je potírání krádeží, loupeží, vykrádání automobilů... nikoliv hlídání reklamních feministických letáků na nástěnkách a šikanování občanů, kteří jsou nepohodlní úřadům.
 
Ing. Aleš Hodina - postrach ÚMČ Praha 3
 
Ale po třech týdnech jsem se nyní na úřad šel podívat znovu. Nejprve jsem přišel bez ohlášení a na chodbě před OSPOD nikdo nebyl. O hodinu později – kdy už má návštěva byla ohlášená - zde opět hlídkoval městský strážník (č. 3207). Prý že tam pomáhá střežit Úřad městské části Praha 3 a že to dělá běžně v úřední dny... Opravdu? Kolikrát jste na úřadě v Seifertově ulici potkali hlídkujícího strážníka? A kdo celou tuto jejich “zábavu” platí?
 
 

PhDr. Jana Hromádková, vedoucí odboru sociálních věcí, odpovídá na otázky a Kauzy3.cz

Proč je na chodbách sociálního odboru přítomen městský strážník vždy, když má přijít pan Hodina?
Přítomnost strážníků Městské policie je jedním z dlouhodobých preventivních opatření k zajištění bezpečnosti zaměstnanců odborů úřadu městské částí sídlících v budově Seifertova 51 v úředních dnech, tj. v pondělí a ve středu.
Jejich přítomnost není nikterak vázána na termíny návštěv pana Ing. Hodiny na zdejším OSPOD.
 
Panu Hodinovi vadí, že na veřejném úřadě (konkrétně oddělení péče o dítě) jsou letáky jednostranně orientovaného občanského sdružení (konkrétně ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy), které nabízí pomoc ženám, tj. nikoliv dětem, v jejichž zájmu celé oddělení existuje. Kdo o umístění letáků na chodbách úřadu rozhoduje a jakým způsobem?
Ve věci stížností Ing. Hodiny na nástěnky, resp. obsah nástěnek, se OSPOD vyjadřuje opakovaně, a to již od roku 2009. Za podstatné považuji sdělit, že na nástěnky oddělení sociálně právní ochrany dětí jsou umisťovány informační letáky a prospekty různých státních i nestátních organizací a zařízení, které souvisí se sociálně právní ochranou dětí. Proto jsou zde umísťovány i letáky organizací, které nabízejí pomoc obětem domácího násilí při řešení jejich obtížné životní situace, např. letáky o. s. Rosa,  Acorus, Intervenčního  centra, apod.
Informace, které umisťujeme na nástěnky OSPOD, jsou klienty OSPOD vítány a jsou pro ně jedním z informačních zdrojů v další péči o dítě.
Svůj nesouhlas s obsahem nástěnek Ing. Hodina projevuje tím, že jemu nepříjemné letáky z nástěnek strhává, trhá je a hází do koše na chodbě.
 
K tomuto je třeba doplnit malou poznámku: Dle usnesení Rady MČ P3 č. 545 ze dne 12.9.2012 Rada schvaluje v prostorách budov Úřadu městské části a příspěvkových organizací distribuci pouze oficiálních materiálů a tiskovin Městské části Praha 3 a hl. m. Prahy.
 

Pro dokreslení celé problematiky ještě 2 odstavce z mailu paní Hromádkové

V této souvislosti podotýkám, že opatrovník nezletilého dítěte může mít, a často má, rozdílný názor než ostatní účastníci řízení (rodiče), dostává se i do situace, kdy ostatní účastníci řízení mohou jeho jednání vnímat jako pro ně nepřátelské, neboť opatrovník nehájí zájmy a postoje ostatních účastníků řízení (v daném případě matky a otce), ale pouze a jen zájmy zastupovaného nezletilce. Nelze to však chápat jako pochybení ustanoveného opatrovníka - zástupce účastníka řízení.
 
K činnosti OSPOD Vám sděluji, že sociální pracovnice se věnují oběma rodičům stejně zodpovědně a jednají s nimi v zájmu jejich nezletilého dítěte. Rodičům je poskytována poradenská činnost tak, jak OSPOD ukládá § 10 a § 11 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí; jsou opakovaně poučováni o svých rodičovských právech a povinnostech. Od počátku vedení spisu jsou oba rodiče nabádáni, v zájmu nezletilého dítěte, ke smírnému řešení rodinné situace při péči o své dítě, tudíž ke snaze dohodnout se. Byli opakovaně poučeni i o možnosti vyhledat odbornou pomoc.
V konkrétním případě, stejně jako ve všech ostatních, není v možnostech orgánu sociálně právní ochrany dětí, přimět rodiče k dohodě o výchově a výživě svého dítěte, pokud sami neprojeví dobrou vůli svoji vzájemnou situaci a situaci vlastního dítěte společně řešit.
 
reklama